Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Cyclobility BV.

Maatschappelijke zetel:

Kerkstraat 14,
9690 Kluisbergen

Facturatieadres

Kerkstraat 14,
9690 Kluisbergen
Telefoon: +32 (0)55 60 66 97
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@cyclobility.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0659.786.377
IBAN België: BE 51 5230 8082 8862
BIC/ SWIFT: TRIOBEBB

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

De informatie die zich op deze website bevindt, wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Cyclobility BV en de door haar aangeboden goederen en diensten.

Cyclobility BV levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie correct is op het ogenblik van opname, wat niet belet dat er zich op deze website alsnog onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

Cyclobility BV behoudt zich het recht voor om de weergegeven informatie op gelijk welk ogenblik aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Cyclobility BV.

Cyclobility BV sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie uit in verband met de verstrekte informatie voor zover wettelijk mogelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of gevolgschade die zou ontstaan door of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op die website verkregen informatie.

Cyclobility BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een gebrekkige werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of gevolgschade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door Cyclobility BV. Cyclobility BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Cyclobility BV of rechthoudende derden. De inhoud kan niet worden gereproduceerd of medegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cyclobility BV.

Alle geschillen die verband houden met het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.