Privacyverklaring

1. ALGEMEEN

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Cyclobility BV, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Kerkstraat 14, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0659.786.377.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verklaren niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van onze opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van onze wettelijke verplichtingen. Naast het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u ons (gebeurlijk) verstrekt bij het gebruik van de website, verzamelen en verwerken wij in het kader van onze activiteiten onder meer persoonsgegevens van:

 • (potentiële) Klanten en hun medewerkers
 • Personen die zich inschrijven op onze nieuwsbrief
 • Personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken bijvoorbeeld via de daartoe door ons ter beschikking gestelde formulieren, naar aanleiding van door ons georganiseerde evenementen of naar aanleiding van een bezoek aan een van onze winkels
 • Sollicitanten
 • Onze dienstverleners en commerciële partners
 • Derden (voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van onze activiteiten)

Wij verzamelen onder meer volgende persoonsgegevens:

 • In het kader van ons klantenbeheer (op grond van contractuele noodzaak/toestemming/wettelijke verplichting/gerechtvaardigd belang):
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens en bijzonderheden
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Overige persoonsgegevens die (potentiële) klanten actief verstrekken, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening zoals bijvoorbeeld de tevredenheid over onze diensten
  • Persoonsgegevens die publiek toegankelijk zijn op open netwerken (zoals internet, blogs, sociale netwerken, etc.) of die voortkomen uit perspublicaties en dit voor zover relevant voor onze activiteiten en dienstverlening
 • In het kader van ons leveranciersbeheer (contractuele noodzaak/wettelijke verplichting/ gerechtvaardigd belang):
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Persoonsgegevens die publiek toegankelijk zijn op open netwerken (zoals internet, blogs, sociale netwerken, etc.) of die voortkomen uit perspublicaties en dit voor zover relevant voor onze activiteiten en dienstverlening
 • In het kader van direct marketing, waaronder het toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over onze activiteiten (toestemming/gerechtvaardigd belang):
  • Identificatiegegevens
 • In het kader van sollicitaties (toestemming/gerechtvaardigd belang):
  • Identificatiegegevens
  • Persoonlijke kenmerken
  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)
  • Beeldopname (foto)
  • Persoonsgegevens die publiek toegankelijk zijn op open netwerken (zoals internet, blogs, sociale netwerken, etc.) of die voortkomen uit perspublicaties en dit voor zover relevant voor de sollicitaties
 • In het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen:
  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s). We kunnen echter niet controleren of een websitegebruiker minstens 13 jaar is. Wij raden ouders dan wel de wettelijke vertegenwoordiger(s) aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder rechtsgeldige toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van verschillende vormen van communicatie (bijvoorbeeld mailings, nieuwsbrieven, brochures, magazines, …)
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met u
 • Teneinde op uw vragen te kunnen antwoorden en de ons gegeven opdracht te kunnen uitvoeren

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Klanten- en leveranciersbeheer, uitvoering van onze opdracht: 5 jaar na het einde van de overeenkomst, behalve in geval van tussentijds contact
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstande dat een hernieuwing van deze termijn mogelijk is mits uw toestemming
 • Sollicitanten: 1 jaar na ontvangst van de persoonsgegevens
 • Wettelijke verplichtingen: wettelijke bewaringstermijn

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners die als verwerkers voor ons optreden: IT-dienstverleners, PR/marketing dienstverleners, werknemers, etc.
 • Professionele raadgevers van ons, zoals advocatenkantoren en boekhouders
 • Derden die betrokken zijn bij de uitvoering van onze opdracht binnen de context van onze relatie met de klanten: banken (in het kader van leasing en dergelijke meer), verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, fietsenmakers, onze partner die instaat voor de levering van de fietsen, en andere commerciële partners
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten, het gerecht en toezichthoudende instanties.

Deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarin wij andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te verstrekken.

6. UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (indien de verwerking gesteund is op onze gerechtvaardigde belangen) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat wij gebeurlijk niet verplicht zullen zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Wij wensen u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Alvorens klacht in te dienen, is het aangewezen om contact met ons op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

7. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op onze website. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zullen wij u hier attent op maken via onze website, per e-mailbericht of per gewone post.

Download privacyverklaring