Termes et conditions

Deze website is eigendom van Cyclobility BV.

Maatschappelijke zetel:
Kerkstraat 14,
9690 Kluisbergen

Facturatieadres
Kerkstraat 14,
9690 Kluisbergen
Telefoon: +32 (0)55 60 66 97
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@cyclobility.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0659.786.377
IBAN België: BE 51 5230 8082 8862
BIC/ SWIFT: TRIOBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op iedere dienst aangeboden door Cyclobility BV. Op de Algemene Voorwaarden van Cyclobility BV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Cyclobility BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Het is mogelijk dat Cyclobility BV op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Cyclobility BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Gebreken

 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na herstelling aan Cyclobility BV te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na herstelling schriftelijk per e-mail te melden aan Cyclobility BV.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel.
 • Als Cyclobility BV met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Cyclobility BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cyclobility BV of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de herstelling.
 • Cyclobility BV behandelt vragen en klachten steeds binnen de termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Cyclobility BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Cyclobility BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Cyclobility BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Cyclobility BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bikering geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Cyclobility BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Cyclobility BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.