Artikel 1 – Informatie over CYCLOBILITY

Naam onderneming: CYCLOBILITY

Btw-nummer: BE0659.786.377

Maatschappelijke zetel: 9690 Kluisbergen, Kerkstraat 14

Kantoren:

 • 9690 Kluisbergen, Kerkstraat 14
 • 9000 Gent, Handelsdokkaai 1
 • 8800 Roeselare, Ooststraat 177/119
 • 9300 Aalst, Leopoldlaan 88
 • 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 10
 • 2500 Lier, Arthur Vanderpoortenlaan 21

Telefoonnummer: +32 (0)55 60 66 97

Email: info@cyclobility.be

Artikel 2 – Definities

Aanbod: Het aanbieden van Producten door de Onderneming in de Verkooppunten en/of via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Klant: Elke persoon en/of entiteit die handelt voor handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsdoeleinden en die in de Verkooppunten en/of via de Website van de Onderneming Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Klant-consument: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Verkooppunten en/of de Website van de Onderneming Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Onderneming: CYCLOBILITY BV, opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Kerkstraat 14 en met btw-nummer: BE0659.786.377.

Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen de Onderneming en de Klant/Klant-consument voor de aankoop van Producten in de Verkooppunten en/of via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten: Alle fietsen, fietsonderdelen en accessoires beschikbaar voor aankoop in de Verkooppunten en/of op de Website.

Website: De website van de webshop van de Onderneming: https://www.cyclobility.be/.

Werkdag: Elke dag, behalve zondag en nationale feestdagen in België.

Verkooppunten: De fysieke verkooppunten van de Onderneming.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.
 2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant/Klant-consument ter beschikking gesteld vóór het sluiten van de Overeenkomst met de Klant/Klant-consument.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant/Klant-consument het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld in de Verkooppunten of op de Website op het moment dat de Klant/Klant-consument een bestelling plaatst en zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant-consument. De leveringskosten zijn afhankelijk van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.
 3. Als een Product niet correct geprijsd is in de Verkooppunten of op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant/Klant-consument zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant/Klant-consument heeft de mogelijkheid om de bestelling aan te houden of om de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel 9. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de bevestigende instructie van de Klant/Klant-consument heeft ontvangen binnen de 14 dagen vanaf de uitnodiging daartoe. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant/Klant-consument, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant/Klant-consument tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant/Klant-consument ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant/Klant-consument daarvan schriftelijk in kennis.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in de prijsbepaling binden de Onderneming niet.

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

 1. De Klant/Klant-consument kan de Producten via de Website betalen via de volgende betaalmiddelen: Bancontact, Visa.
 2. De Klant/Klant-consument moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.
 3. Indien de Klant/Klant-consument betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.
 4. Indien de Onderneming de bestelling niet annuleert overeenkomstig voormelde clausule is de Klant-consument veertien kalenderdagen na het verzenden door de Onderneming van een betalingsherinnering op het openstaand saldo verwijlinteresten verschuldigd gelijk aan de rentevoet zoals bepaald in artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Voormelde termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de betalingsherinnering of in geval van een elektronisch verzonden betalingsherinnering op de daaropvolgende kalenderdag. Indien de Klant-consument het saldo niet heeft betaald binnen voormelde 14-dagen termijn, neemt de verwijlinterest een aanvang op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de betalingsherinnering werd verzonden. De Onderneming is daarenboven gerechtigd op volgende forfaitaire schadevergoeding: i) openstaand saldo tot 150,00 euro: 20,00 euro ii) openstaand saldo tussen 150,01 euro en 500,00 euro: 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro iii) openstaand saldo vanaf 500,01 euro: 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro.

Ten aanzien van de Klant is de verwijlinterest zoals bepaald in artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag tot betaling. De Onderneming is daarenboven gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de eigen invorderingskosten en een bijkomende schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat forfait te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.

Artikel 7 – Verzending en levering

 1. De Onderneming verbindt zich er ten aanzien van de Klant-consument toe de Producten te leveren binnen een termijn van 30 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant-consument.
 2. Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant-consument hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant-consument zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn gunnen. Als de Onderneming deze aanvullende termijn overschrijdt, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling te annuleren.
 3. De Klant/Klant-consument ontvangt een bevestiging via e-mail zodra de bestelling de Onderneming verlaat.
 4. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant/Klant-consument aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.
 5. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant/Klant-consument of indien de Onderneming niet in staat is de Producten af te leveren op het voorziene adres, dient de Klant/Klant-consument de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.
 6. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant/Klant-consument via e-mail op de hoogte brengen.
 7. Bij levering/afhaling dient de Klant/Klant-consument de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant/Klant-consument de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen via email (info@cyclobility.be). Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant/Klant-consument de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud – risico van verlies of beschadiging

 1. Alle door de Onderneming geleverde en/of te leveren Producten blijven eigendom van de Onderneming tot de Klant/Klant-consument alle aan de Onderneming verschuldigde vergoedingen volledig voldaan heeft.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant/Klant-consument zodra de Producten werden geleverd. Het risico gaat echter over op de Klant/Klant-consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de Klant/Klant-consument de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Onderneming was geboden, onverminderd de rechten van de Klant/Klant-consument ten aanzien van de vervoerder.

Artikel 9 – Recht van de Klant-consument om een bestelling te annuleren vóór levering in geval van bestelling via de Website

 1. De Klant-consument heeft het recht om de bestelling via de Website zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.
 2. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de Onderneming hebben verlaten (in overeenstemming met artikel 7.3), kan de Klant-consument de bestelling niet meer annuleren.
 3. Indien het niet mogelijk was de bestelling geplaatst via de Website te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant-consument het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 10.

Artikel 10 – Herroepingsrecht en terugbetaling in het voordeel van de Klant-consument in geval van bestelling via de Website

 1. De Klant-consument heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in artikel 10.2 indien de bestelling werd geplaatst via de Website. De Klant-consument moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant-consument hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.
 2. De Klant-consument beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen indien de bestelling werd geplaatst via de Website. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:
  1. Indien de levering betrekking heeft op één enkel Product, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant-consument.
  2. Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant-consument het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
 3. De Klant-consument mag de Overeenkomst enkel herroepen als de Producten via de Website besteld zijn en als ze:
  1. niet gebruikt zijn op een wijze die verder gaat dan een gebruik mogelijk in geval van aankoop in een Verkooppunt;
  2. volledig zijn, en
  3. voorzien zijn van hun originele labels.
 4. De Klant-consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:
  1. De levering van Producten volgens specificaties van de Klant-consument of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
  2. De levering van Producten die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 5. Indien de Klant-consument beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant-consument de Onderneming daarvan op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier en toezending aan de Onderneming via mail (warehouse@cyclobility.be). De Klant-consument moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant-consument de Producten heeft ontvangen. De Klant-consument ontvangt het retourlabel via e-mail. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de Producten die de Klant-consument wenst terug te sturen.
 6. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden betaald door de Onderneming op voorwaarde dat de Klant-consument de aangewezen standaard verzendmethode gebruikt. Per email kan een retourlabel aangevraagd worden (via warehouse@cyclobility.be)
 7. Eventuele schade of verlies van geretourneerde Producten tijdens het transport zijn voor rekening van de Klant-consument.
 8. In geval van herroeping:
  1. zal de Onderneming de reeds door de Klant-consument betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien deze het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.
  2. De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen de 14 dagen na ontvangst van de Producten.
  3. De Onderneming zal de Klant-consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant-consument gebruikt heeft om te betalen.
  4. De Onderneming heeft het recht om de Klant-consument terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

Artikel 11 – Garantie van de Klant-consument

 1. De Klant-consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.
 2. De Klant-consument moet de Onderneming via email informeren over de gebrekkige Producten binnen twee maanden nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant-consument.
 3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar moet de Klant-consument de procedure volgen zoals bepaald in artikel 10. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar keuze van de Klant-consument, de Klant-consument een nieuw Product sturen of het Product kosteloos herstellen. Het Product kan enkel worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of buiten verhouding, heeft de Klant-consument recht op een passende prijsvermindering of de ontbinding van de Overeenkomst waarna de Onderneming de prijs zal terugbetalen in overeenstemming met artikel 10.8.
 4. Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden wordt verwezen naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt.
 5. De garantie geldt onder meer niet voor gebreken veroorzaakt door één of meerdere van volgende elementen: i) normale slijtage, ii) het door de Klant-consument niet voldoende zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud, iii) schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren, of overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

 1. Als de Klant/Klant-consument klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: info@cyclobility.be.
 2. De Klant-consument kan contact opnemen met de volgende entiteit om het geschil buiten de rechtbank te regelen: voor België is dit de Consumentenombudsdienst (gelegen te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 8 bus 1, contact@consumentenombudsdienst.be, tel. +32 2 702 52 00, Website: https://consumentenombudsdienst.be/nl).
 3. De Klant-consument kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr . Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument (gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. info@eccbelgie.be, tel. +32 2 542 33 46)

Artikel 13 – Overdracht en onderaanneming

 1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens

 1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 15 – Overmacht

 1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.
 2. In geval van overmacht:
  1. zal de Onderneming deKlant/Klant-consument hiervan op de hoogte brengen per email;
  2. zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant/Klant-consument nadat de situatie van overmacht voorbij is.
 3. De Klant-consument heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van overmacht die meer dan 30 dagen heeft geduurd. Om te annuleren, dient de Klant-consument contact op te nemen met de Onderneming via mail. Indien de Klant-consument ervoor kiest om de Overeenkomst te annuleren, moet hij de reeds ontvangen Producten terugbezorgen, in overeenstemming met de procedure vermeld in de artikel 10.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten in de Verkooppunten en via de Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.
 2. De rechtbanken van het rechtsgebied waar de Onderneming is gevestigd, zijn op exclusieve wijze bevoegd om geschillen in verband met de Overeenkomst te beslechten. Voormelde bepaling doet voor de Klant-consument geen afbreuk aan de bevoegdheidsregeling opgenomen in artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 17 – Varia

 1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant/Klant-consument en de Onderneming.
 2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving van dwingend recht of deze algemene voorwaarden aan de Klant/Klant-consument worden toegekend, zal de eventuele aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt zijn tot de directe schade die het gevolg is van een concreet bewezen zware of opzettelijke fout in hoofde van de Onderneming en tot de waarde van de bestelde Producten. Indien deze aansprakelijkheidsbeperking op enige wijze de toegestane wettelijke beperking zou overschrijden worden de in dit artikel genoemde beperkingen herleid/gematigd tot het maximum dat binnen de toepasselijke wettelijke beperking is toegestaan.
 3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de overige bepalingen.